รายงานการศึกษา
รายงานการศึกษา
ชื่อโครงการ
คู่มือ Q Mark ฉบับภาษาไทย
คู่มือ Q Mark ฉบับภาษาอังกฤษ
คู่มือ Q Cold Chain
PPT Q Cold Chain
คู่มือมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก (Final Report)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก (Executive Summary)
COLD CHAIN QUALITY STANDARD FOR TRUCK OPERATION (Q COLD CHAIN)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (บรูไน)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (ฟิลิปปินส์)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (มาเลเซีย)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐอินเดีย)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (อินโดนีเซีย)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
คู่มือการใช้งานระบบริหารจัดการวางแผนการขนส่ง
การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (TDSC)
ฐานข้อมูลการขนส่งวัตถุอันตรายและกรณีฉุกเฉิน โดย นายพงศ์นรินทร์ เพชรชู (7 พ.ค. 2561)
การสัมมนา "สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล" (7 พ.ค. 2561)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
รายงานอัตราค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย
01.รายงานฉบับสมบูรณ์บทที่ 1-2-3.pdf
02.รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4-1.pdf
03.รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4-2.pdf
04.รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 5-6.pdf
05.บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทย.pdf
06.บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
07. present Final.pdf
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำแบบมาตรฐานป้องกันฯ
ภาคผนวก รายงผลการศึกษาฯ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการฯ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษา
1. คู่มือ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
คู่มือ Q Mark ฉบับภาษาไทย
Download
คู่มือ Q Mark ฉบับภาษาอังกฤษ
Download
2. คู่มือ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
คู่มือ Q Cold Chain
Download
PPT Q Cold Chain
Download
3. โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก (Q Cold Chain)
คู่มือมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
Download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก (Final Report)
Download
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก (Executive Summary)
Download
COLD CHAIN QUALITY STANDARD FOR TRUCK OPERATION (Q COLD CHAIN)
Download
4. คู่มือ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน จีน และอินเดีย (จำนวน 11 คู่มือ)
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (บรูไน)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (ฟิลิปปินส์)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (มาเลเซีย)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐอินเดีย)
Download
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (อินโดนีเซีย)
Download
5. โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
Download
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
Download
6. โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (TDSC: Truck Data Service Center)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
Download
คู่มือการใช้งานระบบริหารจัดการวางแผนการขนส่ง
Download
การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (TDSC)
Download
ฐานข้อมูลการขนส่งวัตถุอันตรายและกรณีฉุกเฉิน โดย นายพงศ์นรินทร์ เพชรชู (7 พ.ค. 2561)
Download
การสัมมนา "สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล" (7 พ.ค. 2561)
Download
7. โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
Download
8. โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
Download
รายงานอัตราค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย
Download
9. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย
01.รายงานฉบับสมบูรณ์บทที่ 1-2-3.pdf
Download
02.รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4-1.pdf
Download
03.รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4-2.pdf
Download
04.รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 5-6.pdf
Download
05.บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทย.pdf
Download
06.บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
Download
07. present Final.pdf
Download
10. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุก
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำแบบมาตรฐานป้องกันฯ
Download
ภาคผนวก รายงผลการศึกษาฯ
Download
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการฯ
Download
11. โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (GMS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
Download
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
Download