รายงานการศึกษา
รายงานการศึกษา
ชื่อโครงการ   
โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (TDSC: Truck Data Service Center)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) Download
โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน Download
รายงานการศึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (TDSC: Truck Data Service Center)
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
Download
โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
Download