ข่าวประชาสัมพันธ์

สปป.ลาว ออกมาตรการสำหรับรถขนส่งสินค้า เพิ่มเติม (เม.ย. 2563)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 5899

สปป.ลาว ออกมาตรการในการขนส่งสินค้า โดยให้ปฏิบัติดังนี้

( 2 เมษายน พ.ศ. 2563 )


โดยมีรายละเอียด (>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ << )

การขนส่งสินค้าให้ปฏิบัติดังนี้

- สำหรับการขนส่งสินค้าเข้ามาใน สปป. ลาว อนุญาตให้รถที่มาจากต่างประเทศผ่านด่านมาอยู่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ใกล้กับด่านมากที่สุด หลังถ่ายสินค้าลงแล้วให้กลับคืนออกไปโดยเร็ว ส่วนคนขับรถก่อนจะเข้ามาขอให้มีการกรอกแบบฟอร์มสุขภาพและผ่านการตรวจตราตามมาตรการที่คณะเฉพาะกิจได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

- สำหรับการขนส่งสินค้าผ่าน สปป. ลาว ไปประเทศที่สาม อนุญาตให้นำรถขนส่งสินค้าเข้ามาจุดเปลี่ยนถ่ายใน สปป. ลาว แล้วให้รถของลาวนำสินค้าส่งต่อไปยังปลายทาง หากมีความจำเป็นต้องใช้รถของต่างประเทศไปส่งถึงปลายทาง ต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามระเบียบหลักการและให้เปลี่ยนคนขับรถเป็นคนขับภายในประเทศเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้คนต่างประเทศขับรถผ่าน สปป. ลาว)

- สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ให้ดำเนินการตามปกติ

.......................................................

>> ดาวน์โหลดบทแนะนำ สำหรับการขนส่งสินค้า ภายในประเทศ และ เข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะป้องกัน, ควบคุม และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค โควิด-19 <<

-------------------------------------------------------------------------------

สปป.ลาว ออกบทแนะนำ

สำหรับสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเข้า - ออก สปป.ลาว

ในช่วงป้องกัน ควบคุม และแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

( 11 เมษายน ค.ศ. 2020 )

>>  ดาวน์โหลดบทแนะนำ ฯ (11/04/2020) <<

-------------------------------------------------------------------------------

สปป.ลาว กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

แจ้งการ

การขนส่งสินค้าภายในประเทศ, เข้า-ออก ระหว่างประเทศ

ในระยะการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19

( ลงวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2020 )

>>  ดาวน์โหลดแจ้งการ การขนส่งสินค้า ฯ (24/04/2020) <<

-------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

>>  แบบ ต.8 -  คำถามเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร    

>>   แบบ ต.1 -  รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร   

>>  แบบสมุดประจำรถ กรมการขนส่งทางบก

>>   ใบกำกับการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

>>   มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


Share :สปป.ลาว ออกมาตรการสำหรับรถขนส่งสินค้า เพิ่มเติม (เม.ย. 2563)
6 เม.ย. 2563

สปป.ลาว ออกมาตรการในการขนส่งสินค้า โดยให้ปฏิบัติดังนี้

( 2 เมษายน พ.ศ. 2563 )


โดยมีรายละเอียด (>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ << )

การขนส่งสินค้าให้ปฏิบัติดังนี้

- สำหรับการขนส่งสินค้าเข้ามาใน สปป. ลาว อนุญาตให้รถที่มาจากต่างประเทศผ่านด่านมาอยู่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ใกล้กับด่านมากที่สุด หลังถ่ายสินค้าลงแล้วให้กลับคืนออกไปโดยเร็ว ส่วนคนขับรถก่อนจะเข้ามาขอให้มีการกรอกแบบฟอร์มสุขภาพและผ่านการตรวจตราตามมาตรการที่คณะเฉพาะกิจได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

- สำหรับการขนส่งสินค้าผ่าน สปป. ลาว ไปประเทศที่สาม อนุญาตให้นำรถขนส่งสินค้าเข้ามาจุดเปลี่ยนถ่ายใน สปป. ลาว แล้วให้รถของลาวนำสินค้าส่งต่อไปยังปลายทาง หากมีความจำเป็นต้องใช้รถของต่างประเทศไปส่งถึงปลายทาง ต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามระเบียบหลักการและให้เปลี่ยนคนขับรถเป็นคนขับภายในประเทศเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้คนต่างประเทศขับรถผ่าน สปป. ลาว)

- สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ให้ดำเนินการตามปกติ

.......................................................

>> ดาวน์โหลดบทแนะนำ สำหรับการขนส่งสินค้า ภายในประเทศ และ เข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะป้องกัน, ควบคุม และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค โควิด-19 <<

-------------------------------------------------------------------------------

สปป.ลาว ออกบทแนะนำ

สำหรับสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเข้า - ออก สปป.ลาว

ในช่วงป้องกัน ควบคุม และแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

( 11 เมษายน ค.ศ. 2020 )

>>  ดาวน์โหลดบทแนะนำ ฯ (11/04/2020) <<

-------------------------------------------------------------------------------

สปป.ลาว กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

แจ้งการ

การขนส่งสินค้าภายในประเทศ, เข้า-ออก ระหว่างประเทศ

ในระยะการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19

( ลงวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2020 )

>>  ดาวน์โหลดแจ้งการ การขนส่งสินค้า ฯ (24/04/2020) <<

-------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

>>  แบบ ต.8 -  คำถามเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร    

>>   แบบ ต.1 -  รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร   

>>  แบบสมุดประจำรถ กรมการขนส่งทางบก

>>   ใบกำกับการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

>>   มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

   
Share :