ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 8423

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563

>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งฯ <<

>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสินค้า <<

ผู้ที่ทำการขนส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
ในช่วงเคอร์ฟิว 22.00 - 04.00 น.
จะต้องมีเอกสารสำคัญแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถ)
3. บัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
4. 
เอกสารเกี่ยวกับสินค้า แบบฟอร์มตามที่แนบคำสั่งฉบับดังกล่าว (คลิก! เพื่อดาวน์โหลด)

ทั้งนี้ ข้อแนะนำเพิ่มเติม ท่านควรมีสมุดประจำรถที่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน และควรให้พนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถทุกคน กรอกแบบ ต.8 คค ไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อทั้งท่านและเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการตรวจสอบตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

===========================================

สำหรับเผยแพร่
https://bit.ly/3ei9lyw


Share :คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563
14 เม.ย. 2563

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563

>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งฯ <<

>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสินค้า <<

ผู้ที่ทำการขนส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
ในช่วงเคอร์ฟิว 22.00 - 04.00 น.
จะต้องมีเอกสารสำคัญแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถ)
3. บัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
4. 
เอกสารเกี่ยวกับสินค้า แบบฟอร์มตามที่แนบคำสั่งฉบับดังกล่าว (คลิก! เพื่อดาวน์โหลด)

ทั้งนี้ ข้อแนะนำเพิ่มเติม ท่านควรมีสมุดประจำรถที่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน และควรให้พนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถทุกคน กรอกแบบ ต.8 คค ไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อทั้งท่านและเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการตรวจสอบตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

===========================================

สำหรับเผยแพร่
https://bit.ly/3ei9lyw

   
Share :