งานสัมมนา
29 ส.ค. 2561
กลุ่มพัฒนาฯ
08:30 - 12:00 PM
กรมการขนส่งทางบก โถงอาคาร 1 ชั้น 1


28 ส.ค. 2561
กลุ่มพัฒนาฯ
08:30 - 16:00 PM
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)


16 ส.ค. 2561
กลุ่มพัฒนาฯ
09:00 - 15:00 PM
โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


"ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในภูมิภาค GMS" 
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในภูมิภาค GMS" 


ประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจในการสัมมนา 
- การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยไปเพื่อนบ้าน ในปัจจุบัน คืบหน้าไปอย่างไร ไทยอยู่ตรงจุดไหนในเวทีการแข่งขันนี้
- การขนส่งข้ามแดน (Inter-State) ผ่านแดน (Transit) ตามกรอบความตกลง GMSความเข้าใจของคนในวงการโลจิสคิกส์เข้าใจอย่างไร ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร
- สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) นครพนม และเชียงของ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อีกส่วนที่สำคัญ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างไร
- Truck Data Service Center ศูนย์รวมข้อมูลขนส่งด้วยรถบรรทุก สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง

*** สงวนสิทธิ์ สำหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศ และระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น***

ท่านที่สนใจสามารถ ส่งแบบตอบรับและติดต่อสอบถามได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
โทร 0-2271-8490 Mail : developdlt.aec@gmail.com,
develop_dlt@hotmail.com

06 ส.ค. 61
โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก  ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ 

"ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน Q Mark และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจาก Q Mark จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น 

  1. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกและการประกันสินค้า 
  2. สินเชื่อพิเศษ จากธนาคาร/ผู้ให้บริการสินเชื่อ 
  3. สิทธิพิเศษอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


ติดต่อสอบถาม/ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8490   Email : develop_dlt@hotmail.com, developdlt.aec@gmail.com

เนื่องจากขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้างานสัมมนาเต็มจำนวน 100 คน  จึงขอทำการปิดรับลงทะเบียน มา ณ ที่นี้ 

21 ส.ค. 61
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)

Twist Lock : Safety Check Safety Life

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่   การรถไฟแห่งประเทศไทย , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , การนิคมอุตสาหกรรม และ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (MOU) โดยเฉพาะ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ Twist Lock ในการยึดตู้สินค้า , น้ำหนักบรรทุก และการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน

 โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก 

เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และภาคเอกชนด้านการขนส่งสินค้าทางถนนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ 

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8487

Email : 70transport@gmail.com

24 ส.ค. 61
กรมการขนส่งทางบก โถงอาคาร 1 ชั้น 1


        วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. สำนักการขนส่งสินค้า ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยตรวจประเมินอิสระหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ “ ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจะนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งของไทยต่อไป ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Narutoshi Sakano, Managing Consultant จาก Fujitsu Research Institute ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมสังเกตุการณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วย
         โดยในช่วงบ่ายได้มีการอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานผ่านระบบ TDSC ในส่วนของโปรแกรมการรับจ่ายงานและเรียนรู้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและหน่วยตรวจประเมินอิสระรวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
      การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักการขนส่งสินค้า ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 ท่าน

20 พ.ย. 61
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11 ธ.ค. 61