ติดต่อสอบถาม

ติดต่อส่วนสถานีขนส่งสินค้า
ติดต่อส่วนสถานีขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร/โทรสาร 0-2271-8490
Email : 70transport@gmail.com
ส่งข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร/โทรสาร 0-2271-8490
Email : 70transport@gmail.com
ส่งข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน