เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวนดาวน์โหลด   
ยื่นขออนุญาตประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ... 08 ส.ค. 61 52 KB PDF 417 Download
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการ... 08 ส.ค. 61 122 KB PDF 240 Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต... 08 ส.ค. 61 24 KB PDF 156 Download
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์ 08 ส.ค. 61 37 KB PDF 108 Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 08 ส.ค. 61 25 KB PDF 355 Download
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้... 08 ส.ค. 61 30 KB PDF 138 Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต... 08 ส.ค. 61 24 KB PDF 116 Download
แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้... 08 ส.ค. 61 616 KB PDF 125 Download
Masterplan_truck_terminal1 08 ส.ค. 61 192 KB JPG 108 Download
truckterminal_p1 08 ส.ค. 61 4,628 KB JPG 92 Download
truckterminal_p2 08 ส.ค. 61 4,977 KB JPG 69 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 99 Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 165 KB DOC 82 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 89 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q m... 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 82 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิ... 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 83 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 82 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 61 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รั... 29 ส.ค. 61 760 KB PDF 83 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริ... 08 ต.ค. 61 44,153 KB PDF 99 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
test 21 ส.ค. 61 175 KB JPG 68 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค... 22 ส.ค. 61 321 KB PDF 70 Download
ข้อสั่งการ อขบ. Digital Log... 19 ต.ค. 61 223 KB PDF 43 Download
การพัฒนา DIGITAL LOGISTICS
แบบฟอร์ม DIGITAL LOGISTICS 11 ต.ค. 61 66 KB XLSX 105 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DI... 11 ต.ค. 61 224 KB PDF 42 Download
ระเบียบวาระการประชุม 19 ต.ค. 61 121 KB PDF 103 Download
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (International Transport Service Providers)
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฯ (G... 26 ต.ค. 61 116 KB PDF 82 Download
กฏกระทรวง
กฏกระทรวง 1. ประกาศกรมการขน... 01 พ.ย. 61 170 KB PDF 62 Download
กฏกระทรวง 2. ประกาศกรมการขน... 01 พ.ย. 61 666 KB PDF 50 Download
กฏกระทรวง 3. ประกาศกรมการขน... 01 พ.ย. 61 1,422 KB PDF 40 Download
กฏกระทรวง 5. ประกาศกรมการขน... 01 พ.ย. 61 1,010 KB PDF 52 Download
กฏกระทรวง 6. ประกาศกรมการขน... 01 พ.ย. 61 1,098 KB PDF 45 Download
กฏกระทรวง 4. ประกาศกรมการขน... 01 พ.ย. 61 2,729 KB PDF 50 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ยื่นขออนุญาตประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตต่ออายุ
Download
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์
Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
Download
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่้
Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้จำนวน 2 ฉบับ)
Download
Masterplan_truck_terminal1
Download
truckterminal_p1
Download
truckterminal_p2
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark)
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
ข้อสั่งการ อขบ. Digital Logistics
Download
การพัฒนา DIGITAL LOGISTICS
แบบฟอร์ม DIGITAL LOGISTICS
Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DIGITAL LOGISTICS
Download
ระเบียบวาระการประชุม
Download
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (International Transport Service Providers)
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฯ (GMS)
Download
กฏกระทรวง
กฏกระทรวง 1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2559
Download
กฏกระทรวง 2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้น พ.ศ.2559
Download
กฏกระทรวง 3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ.2559
Download
กฏกระทรวง 5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2559
Download
กฏกระทรวง 6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ.2559
Download
กฏกระทรวง 4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2559
Download