งานสัมมนา

10 พ.ค. 2562
กลุ่มพัฒนาฯ
08:30 - 15:00 PM
ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


8 พ.ค. 2562
ส่วนประกอบการฯ
08:30 AM
ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก


21 ม.ค. 2562
ส่วนประกอบการฯ
08:00 - 16:30 PM
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. กำหนดการสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงโอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมลล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

                   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


หนังสือเชิญ


กำหนดการ


แผนที่โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   หนังสือเชิญ

 กำหนดการสัมมนา ฯ  (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   แบบตอบรับสัมมนา ฯ (*กรณีไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)

   สถานที่จัดงานสัมมนา ฯ (แผนที่โรงแรมมิราเคิล ฯ)

  PPT ที่ใช้ในการนำเสนอ (รอการอัพเดธหลังงานสัมมนา ฯ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490 (จ.-ศ. เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


QR Code Link นี้

10 พ.ค. 62
ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 62
ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่ง/สมาคม ชมรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                    ด้วย กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ภายใต้โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนงานและแนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ทั้งในระยะสั้นและ   ระยะยาว และมีแนวทางในการควบคุม กำกับดูแล กำหนดเกณฑ์ เกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการขนส่ง ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

                    ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม        การสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8491 หรือทาง E-mail : 70transport@gmail.com หรือ develop_dlt@hotmail.com

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                                   ขอแสดงความนับถือ21 ม.ค. 62
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดสัมมนา “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ”ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งและระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารอันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ     ในการแข่งขันของประเทศ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ หรือแบบตอบรับมายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


QR Code

เว็บลิงค์

http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/EventInfo.aspx?id=56

14 ม.ค. 62
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


        วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. สำนักการขนส่งสินค้า ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยตรวจประเมินอิสระหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ “ ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจะนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งของไทยต่อไป ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Narutoshi Sakano, Managing Consultant จาก Fujitsu Research Institute ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมสังเกตุการณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วย
         โดยในช่วงบ่ายได้มีการอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานผ่านระบบ TDSC ในส่วนของโปรแกรมการรับจ่ายงานและเรียนรู้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและหน่วยตรวจประเมินอิสระรวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
      การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักการขนส่งสินค้า ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 ท่าน

16 พ.ย. 61
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร