ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 209

เรื่อง    ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2563

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง

      ด้วยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลกวดขัน  และกำชับผู้ขับรถ รวมทั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  โดยให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 1. กำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ระมัดระวังการใช้ความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น

                 2. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์และส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก/รถลากจูง/รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

                 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) 

                 4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ (Global Positioning System : GPS) ในรถของตนเอง ให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง 

                 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า รวมทั้ง งดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า)  ในระหว่างวันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2563
3 ก.ค. 2563

เรื่อง    ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2563

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง

      ด้วยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลกวดขัน  และกำชับผู้ขับรถ รวมทั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  โดยให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 1. กำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ระมัดระวังการใช้ความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น

                 2. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์และส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก/รถลากจูง/รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

                 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) 

                 4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ (Global Positioning System : GPS) ในรถของตนเอง ให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง 

                 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า รวมทั้ง งดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า)  ในระหว่างวันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   
Share :