ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 3896คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งฯ <<

คำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ส่งสินค้า ผู้ขับรถ และผู้ติดตามประจำรถที่ทำการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ปฏิับติตามาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำหนดโดยจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้ขนส่งพิจารณาวิธีการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว เช่น การขนถ่ายหรือลำเลียงสินค้าโดยใช้หัวลากหางลาก หรือใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถสามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทันตามระยะเวลาที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

3. ให้ผู้ขนส่งกำชับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถไม่ให้ออกนอกรถโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้เดินทางกลับราชอาณาจักรทันที
4. ให้ผู้ขนส่งสินค้าจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเข้าสู่กระบวนการกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ภายในกำหนด

5. ผู้ขนส่งสินค้าอาจพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติม นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล ไว้สำหรับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถใช้เพื่อป้องกันโรค เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากพลาสติกป้องกันใบหน้า (Face shield) เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

===========================================

สำหรับเผยแพร่
https://bit.ly/2KoOATZ


Share :คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
23 เม.ย. 2563คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

>> คลิก! เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งฯ <<

คำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ส่งสินค้า ผู้ขับรถ และผู้ติดตามประจำรถที่ทำการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ปฏิับติตามาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำหนดโดยจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้ขนส่งพิจารณาวิธีการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว เช่น การขนถ่ายหรือลำเลียงสินค้าโดยใช้หัวลากหางลาก หรือใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถสามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทันตามระยะเวลาที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

3. ให้ผู้ขนส่งกำชับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถไม่ให้ออกนอกรถโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้เดินทางกลับราชอาณาจักรทันที
4. ให้ผู้ขนส่งสินค้าจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเข้าสู่กระบวนการกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ภายในกำหนด

5. ผู้ขนส่งสินค้าอาจพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติม นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล ไว้สำหรับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถใช้เพื่อป้องกันโรค เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากพลาสติกป้องกันใบหน้า (Face shield) เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

===========================================

สำหรับเผยแพร่
https://bit.ly/2KoOATZ


   
Share :