ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1202


เรียน สมาคม / ชมรม / ผู้ประกอบการขนส่ง

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบฟอร์มรายการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ 

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (คลิก!) -

                    ด้วย กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน “ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก” จึงได้กำหนดมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งในภาพรวม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

                    ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการในการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (2) การตรวจสอบ ณ สถานีขนส่งสินค้า และ (3) การตรวจสอบขณะออกตั้งจุดตรวจการขนส่ง ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกและควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ความเร็วในการขับรถ จำนวนชั่วโมงในการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องตามประเภท รวมถึงกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า   

                    จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


----------------------------------------------------------------------


สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.โทรสาร  0 2271 8490

2.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

3.สมัครผ่านระบบ คลิก !

4.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

5.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


Share :ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
22 พ.ย. 2562


เรียน สมาคม / ชมรม / ผู้ประกอบการขนส่ง

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบฟอร์มรายการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ 

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (คลิก!) -

                    ด้วย กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน “ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก” จึงได้กำหนดมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งในภาพรวม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

                    ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการในการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (2) การตรวจสอบ ณ สถานีขนส่งสินค้า และ (3) การตรวจสอบขณะออกตั้งจุดตรวจการขนส่ง ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกและควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ความเร็วในการขับรถ จำนวนชั่วโมงในการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องตามประเภท รวมถึงกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า   

                    จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


----------------------------------------------------------------------


สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.โทรสาร  0 2271 8490

2.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

3.สมัครผ่านระบบ คลิก !

4.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

5.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

   
Share :