งานสัมมนา
สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)”

รายละเอียดงานสัมมนา

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่ง/สมาคม ชมรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                    ด้วย กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ภายใต้โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนงานและแนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ทั้งในระยะสั้นและ   ระยะยาว และมีแนวทางในการควบคุม กำกับดูแล กำหนดเกณฑ์ เกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการขนส่ง ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

                    ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม        การสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8491 หรือทาง E-mail : 70transport@gmail.com หรือ develop_dlt@hotmail.com

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                                   ขอแสดงความนับถือณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
08:00 น. - 16:30 น.
21 มกราคม 2562
400 คน (ตอบรับเข้าร่วม 31 คน)
Share :
สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)”
รายละอียดงานสัมมนา

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่ง/สมาคม ชมรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                    ด้วย กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ภายใต้โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนงานและแนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ทั้งในระยะสั้นและ   ระยะยาว และมีแนวทางในการควบคุม กำกับดูแล กำหนดเกณฑ์ เกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการขนส่ง ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

                    ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม        การสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8491 หรือทาง E-mail : 70transport@gmail.com หรือ develop_dlt@hotmail.com

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                                   ขอแสดงความนับถือณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
08:00 น. - 16:30 น.
21 มกราคม 2562
400 คน (ตอบรับเข้าร่วม 31 คน)
Share :