งานสัมมนา
สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ”

รายละเอียดงานสัมมนา

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดสัมมนา “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ”ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งและระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารอันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ     ในการแข่งขันของประเทศ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ หรือแบบตอบรับมายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


QR Code

เว็บลิงค์

http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/EventInfo.aspx?id=56

ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
08:30 น. - 15:00 น.
14 มกราคม 2562
100 คน
Share :
สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ”
รายละอียดงานสัมมนา

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดสัมมนา “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ”ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งและระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารอันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ     ในการแข่งขันของประเทศ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ หรือแบบตอบรับมายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


QR Code

เว็บลิงค์

http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/EventInfo.aspx?id=56

ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
08:30 น. - 15:00 น.
14 มกราคม 2562
100 คน
Share :