งานสัมมนา
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)"

รายละเอียดงานสัมมนา


        วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. สำนักการขนส่งสินค้า ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยตรวจประเมินอิสระหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ “ ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจะนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งของไทยต่อไป ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Narutoshi Sakano, Managing Consultant จาก Fujitsu Research Institute ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมสังเกตุการณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วย
         โดยในช่วงบ่ายได้มีการอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานผ่านระบบ TDSC ในส่วนของโปรแกรมการรับจ่ายงานและเรียนรู้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและหน่วยตรวจประเมินอิสระรวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
      การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักการขนส่งสินค้า ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 ท่าน

โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
09:00 น. - 15:30 น.
16 พฤศจิกายน 2561
60 คน
Share :
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)"
รายละอียดงานสัมมนา


        วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. สำนักการขนส่งสินค้า ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยตรวจประเมินอิสระหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ “ ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจะนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งของไทยต่อไป ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Narutoshi Sakano, Managing Consultant จาก Fujitsu Research Institute ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมสังเกตุการณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วย
         โดยในช่วงบ่ายได้มีการอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานผ่านระบบ TDSC ในส่วนของโปรแกรมการรับจ่ายงานและเรียนรู้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและหน่วยตรวจประเมินอิสระรวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
      การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักการขนส่งสินค้า ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 ท่าน

โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
09:00 น. - 15:30 น.
16 พฤศจิกายน 2561
60 คน
Share :