ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 33195

ประกาศกรมการขนส่งทางบก  
เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ .pdf>>   คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ <<

-------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

>>   แบบ ต.8 -  คำถามเเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

>>   แบบ ต.1 -  รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร  

>>  แบบสมุดประจำรถ กรมการขนส่งทางบก

>>   ใบกำกับการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

>>   มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3 เม.ย. 2563
ประกาศกรมการขนส่งทางบก  
เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ .pdf>>   คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ <<

-------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

>>   แบบ ต.8 -  คำถามเเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

>>   แบบ ต.1 -  รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร  

>>  แบบสมุดประจำรถ กรมการขนส่งทางบก

>>   ใบกำกับการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

>>   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

>>   มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

   
Share :