ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” (26 มี.ค. 2562)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 310

กรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา

“เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ยกระดับคุณภาพการขนส่งในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

Press ข่าวที่ 94  / วันที่ 26 มีนาคม 2562

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายกมล บูรณพงศ์ 
 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” 
พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ประจำปี 2561 จำนวน 56 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) จำนวน 15 ราย 

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ทิศทางของธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ มีศักยภาพการเติบโตและมีความท้าทายสูง เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของสินค้าระหว่างการขนส่ง เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและอาหาร อีกทั้งเป็นสินค้าบริโภคที่ส่งผลถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคโดยตรงทำให้ต้องมีมาตรฐานและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นกว่าการขนส่งสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจประเมินและกระบวนการให้การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมใน 4 ด้าน จำนวน 10 ข้อ และได้มีโครงการนำร่องเพื่อตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งตามมาตรฐาน Q Cold Chain ในทุกกระบวนการขนส่ง พบว่าทุกองค์ประกอบมีผลต่อคุณภาพระบบการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ อาทิ ด้านปฏิบัติการขนส่ง มุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งในกระบวนการขนส่งสินค้า ต้องมีคู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทำให้พนักงานขับรถหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้านความสะอาด สร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ตั้งแต่ก่อนการขนส่ง ระหว่างและหลังการขนส่ง ด้านมาตรฐานห้องเย็นและการบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้งด้านตัวรถ ตู้ห้องเย็น อุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการคัดเลือกจัดสรรพนักงานอย่างเป็นระบบ มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะ มีการตรวจสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การขนส่งมีความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ จะพร้อมให้ผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับและสร้างโอกาสแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เช่นเดียวกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark แล้วจำนวน 483 ราย โดยมีหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8490      

----------------------------------


เพ็ญพิชชา / ข่าว / พิมพ์ (19 ม.ค.62) กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.comShare :สัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” (26 มี.ค. 2562)
25 มี.ค. 2562

กรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา

“เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ยกระดับคุณภาพการขนส่งในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

Press ข่าวที่ 94  / วันที่ 26 มีนาคม 2562

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายกมล บูรณพงศ์ 
 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” 
พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ประจำปี 2561 จำนวน 56 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) จำนวน 15 ราย 

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ทิศทางของธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ มีศักยภาพการเติบโตและมีความท้าทายสูง เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของสินค้าระหว่างการขนส่ง เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและอาหาร อีกทั้งเป็นสินค้าบริโภคที่ส่งผลถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคโดยตรงทำให้ต้องมีมาตรฐานและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นกว่าการขนส่งสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจประเมินและกระบวนการให้การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมใน 4 ด้าน จำนวน 10 ข้อ และได้มีโครงการนำร่องเพื่อตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งตามมาตรฐาน Q Cold Chain ในทุกกระบวนการขนส่ง พบว่าทุกองค์ประกอบมีผลต่อคุณภาพระบบการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ อาทิ ด้านปฏิบัติการขนส่ง มุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งในกระบวนการขนส่งสินค้า ต้องมีคู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทำให้พนักงานขับรถหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้านความสะอาด สร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ตั้งแต่ก่อนการขนส่ง ระหว่างและหลังการขนส่ง ด้านมาตรฐานห้องเย็นและการบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้งด้านตัวรถ ตู้ห้องเย็น อุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการคัดเลือกจัดสรรพนักงานอย่างเป็นระบบ มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะ มีการตรวจสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การขนส่งมีความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ จะพร้อมให้ผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับและสร้างโอกาสแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เช่นเดียวกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark แล้วจำนวน 483 ราย โดยมีหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8490      

----------------------------------


เพ็ญพิชชา / ข่าว / พิมพ์ (19 ม.ค.62) กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


   
Share :