ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ครอบคลุมการขนส่งทางถนนทุกประเภท


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 211

   กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! จัดสัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ครอบคลุมการขนส่งทางถนนทุกประเภท เตรียมความพร้อมผลิตบุคลากรเฉพาะด้าน ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หวังสร้างการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

วันที่ (21 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน โดยมีบุคลากรเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

ในการนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อมจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน (Transport Safety Manager) จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ, การจัดการผู้ขับรถ, การจัดการการเดินรถ, การจัดการการบรรทุกและโดยสารและการบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินผล โดยในแต่ละด้านจะมีภารกิจที่สำคัญๆ อีก 18 ภารกิจ ซึ่งการนำร่องในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งที่  เข้าร่วมจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งหมด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนทุกภารกิจหน้าที่  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในทุกขั้นตอนการขนส่งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดเป็นมาตรการหรือจัดทำแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้น ภายใต้แผนงานและแนวทางในการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง ได้แก่ รถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, และรถบรรทุกวัตถุอันตราย 

ด้านนายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มี ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการจัดสัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน 18 ภารกิจ โดยกรมการขนส่งทางบก  จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแล และให้คำแนะนำในการทำหน้าที่อย่างใกล้ชิด และขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเร่งจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบการลงทะเบียน ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน  รวมถึงปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของ      ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 สำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.thaitruckcenter.com/tdsc 


Share :สัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ครอบคลุมการขนส่งทางถนนทุกประเภท
22 ม.ค. 2562

   กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! จัดสัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ครอบคลุมการขนส่งทางถนนทุกประเภท เตรียมความพร้อมผลิตบุคลากรเฉพาะด้าน ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หวังสร้างการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

วันที่ (21 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน โดยมีบุคลากรเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

ในการนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อมจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน (Transport Safety Manager) จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ, การจัดการผู้ขับรถ, การจัดการการเดินรถ, การจัดการการบรรทุกและโดยสารและการบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินผล โดยในแต่ละด้านจะมีภารกิจที่สำคัญๆ อีก 18 ภารกิจ ซึ่งการนำร่องในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งที่  เข้าร่วมจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งหมด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนทุกภารกิจหน้าที่  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในทุกขั้นตอนการขนส่งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดเป็นมาตรการหรือจัดทำแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้น ภายใต้แผนงานและแนวทางในการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง ได้แก่ รถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, และรถบรรทุกวัตถุอันตราย 

ด้านนายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มี ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการจัดสัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน 18 ภารกิจ โดยกรมการขนส่งทางบก  จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแล และให้คำแนะนำในการทำหน้าที่อย่างใกล้ชิด และขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเร่งจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบการลงทะเบียน ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน  รวมถึงปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของ      ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 สำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.thaitruckcenter.com/tdsc 

   
Share :