ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1230

เรื่อง    ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง       

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้ดูแลกวดขัน  และกำชับผู้ขับรถ รวมทั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  โดยให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 1. ตรวจตรากำกับดูแลให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถโดยประมาทหวาดเสียว เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิด การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย หรือบรรทุกน้ำหนักเกิน ตลอดจน การจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง   กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถ ในทางเดินรถให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อนำรถนั้น ให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้จอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร พร้อมแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ (โดยเฉพาะเวลากลางคืน) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                 2. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์และส่วนควบของรถ ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าและการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                 3. ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0) ก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและกำชับตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถการขับรถ เสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

                 4. ในกรณีที่รถติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ให้ติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

                 5. ตรวจตราดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

                 6. ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

                 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า รวมทั้ง งดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562     เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                  

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก << Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
12 ธ.ค. 2561

เรื่อง    ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง       

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้ดูแลกวดขัน  และกำชับผู้ขับรถ รวมทั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  โดยให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 1. ตรวจตรากำกับดูแลให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถโดยประมาทหวาดเสียว เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิด การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย หรือบรรทุกน้ำหนักเกิน ตลอดจน การจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง   กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถ ในทางเดินรถให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อนำรถนั้น ให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้จอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร พร้อมแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ (โดยเฉพาะเวลากลางคืน) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                 2. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์และส่วนควบของรถ ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าและการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                 3. ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0) ก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและกำชับตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถการขับรถ เสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

                 4. ในกรณีที่รถติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ให้ติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

                 5. ตรวจตราดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

                 6. ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

                 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า รวมทั้ง งดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562     เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                  

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก << 


   
Share :