ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเสริมความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) 8 พ.ย. 65


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 5269

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมเสริมความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)

     ตามที่ ขบ. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 และปัจจุบันมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ให้ได้รับยกเว้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2 แต่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามที่ ขบ. กำหนดจึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมความพร้อมแก่ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ในการนี้ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) ได้จัดการอบรมเสริมความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดกาารด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) โดยกำหนดจัดขึ้นใน

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่าน Zoom Cloud MeetingMeeting ID: 816 0344 2875
Passcode: 81165

*หมายเหตุ
เป็นการอบรมเสริมความรู้เท่านั้น ไม่มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น TSM

--

VDO การอบรมเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น TSM

คลิกที่นี่ <

--

เอกสารการบรรยาย

V ที่ลิงค์นี้ V

 https://drive.google.com/drive/folders/1sOPaqrpzg26vI5Mud6P7bQ402okkADUr?usp=sharing 


ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/WGXA1qrvHtjba4NTA

--
ขอแสดงความนับถือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย
กรมการขนส่งทางบก
โทร.0 2271 8619
เว็บไซต์ https://www.tsmthai.com/


Share :การอบรมเสริมความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) 8 พ.ย. 65
25 ต.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมเสริมความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)

     ตามที่ ขบ. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 และปัจจุบันมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ให้ได้รับยกเว้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2 แต่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามที่ ขบ. กำหนดจึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมความพร้อมแก่ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ในการนี้ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) ได้จัดการอบรมเสริมความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดกาารด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) โดยกำหนดจัดขึ้นใน

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่าน Zoom Cloud MeetingMeeting ID: 816 0344 2875
Passcode: 81165

*หมายเหตุ
เป็นการอบรมเสริมความรู้เท่านั้น ไม่มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น TSM

--

VDO การอบรมเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประสงค์ขอรับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น TSM

คลิกที่นี่ <

--

เอกสารการบรรยาย

V ที่ลิงค์นี้ V

 https://drive.google.com/drive/folders/1sOPaqrpzg26vI5Mud6P7bQ402okkADUr?usp=sharing 


ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/WGXA1qrvHtjba4NTA

--
ขอแสดงความนับถือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย
กรมการขนส่งทางบก
โทร.0 2271 8619
เว็บไซต์ https://www.tsmthai.com/

   
Share :