เกี่ยวกับ Q Mark

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน

ยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน

ผู้ขอรับรองยื่นคำขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นและแบบประเมิน
ตนเอง

นัดหมายประเมินและแจ้งค่าธรรมเนียม

หน่วยตรวจประเมินอิสระนัดหมาย
เข้าตรวจประเมินและแจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจ

เข้าตรววจประเมิน

เข้าตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการตรวจประเมินแจ้ง
ผลตรวจประเมินมายังกรม การขนส่งทางบก

รับรองผล

คณะกรรมการคุณภาพรับรองผล

แจ้งผลการรับรอง

แจ้งผลการรับรอง Q Mark

ประเมินตนเองและรับการตรวจประเมิน

ประเมินตนเองและรับการตรวจ
ประเมินเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง
ตามกำหนดระยะเวลา