สัมมนาประชาสัมพันธ์ "แนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทย" 4 เม.ย. 2561
 
    สัมมนา "โครงการสนับสนุนการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน" 26 มี.ค. 2561
 
    สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า "เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า" วันที่ 8 มีนาคม 2561