สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า "เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า" วันที่ 8 มีนาคม 2561
 
    การประชุม "การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" (Workshop) ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ม.ค. 2561
 
    การประชุม "การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" (Workshop) ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ม.ค. 2561