งานสัมมนา

21 ม.ค. 2562
ส่วนประกอบการฯ
08:00 - 16:30 PM
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


29 ส.ค. 2561
กลุ่มพัฒนาฯ
08:30 - 12:00 PM
กรมการขนส่งทางบก โถงอาคาร 1 ชั้น 1


28 ส.ค. 2561
กลุ่มพัฒนาฯ
08:30 - 16:00 PM
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)


เรียน  ผู้ประกอบการขนส่ง/สมาคม ชมรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                    ด้วย กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ภายใต้โครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนงานและแนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ทั้งในระยะสั้นและ   ระยะยาว และมีแนวทางในการควบคุม กำกับดูแล กำหนดเกณฑ์ เกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการขนส่ง ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

                    ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม        การสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8491 หรือทาง E-mail : 70transport@gmail.com หรือ develop_dlt@hotmail.com

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                                   ขอแสดงความนับถือ21 ม.ค. 62
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดสัมมนา “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ”ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งและระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารอันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ     ในการแข่งขันของประเทศ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับออนไลน์ หรือแบบตอบรับมายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


QR Code

เว็บลิงค์

http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/EventInfo.aspx?id=56

14 ม.ค. 62
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


        วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. สำนักการขนส่งสินค้า ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยตรวจประเมินอิสระหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ “ ซึ่งร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจะนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งของไทยต่อไป ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Narutoshi Sakano, Managing Consultant จาก Fujitsu Research Institute ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมสังเกตุการณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วย
         โดยในช่วงบ่ายได้มีการอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานผ่านระบบ TDSC ในส่วนของโปรแกรมการรับจ่ายงานและเรียนรู้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและหน่วยตรวจประเมินอิสระรวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
      การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักการขนส่งสินค้า ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 ท่าน

16 พ.ย. 61
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Twist Lock : Safety Check Safety Life

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่   การรถไฟแห่งประเทศไทย , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , การนิคมอุตสาหกรรม และ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (MOU) โดยเฉพาะ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ Twist Lock ในการยึดตู้สินค้า , น้ำหนักบรรทุก และการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน

 โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก 

เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และภาคเอกชนด้านการขนส่งสินค้าทางถนนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ 

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8487

Email : 70transport@gmail.com

29 ส.ค. 61
กรมการขนส่งทางบก โถงอาคาร 1 ชั้น 1

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก  ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ 

"ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน Q Mark และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจาก Q Mark จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น 

  1. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกและการประกันสินค้า 
  2. สินเชื่อพิเศษ จากธนาคาร/ผู้ให้บริการสินเชื่อ 
  3. สิทธิพิเศษอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


ติดต่อสอบถาม/ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8490   Email : develop_dlt@hotmail.com, developdlt.aec@gmail.com

เนื่องจากขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้างานสัมมนาเต็มจำนวน 100 คน  จึงขอทำการปิดรับลงทะเบียน มา ณ ที่นี้ 

28 ส.ค. 61
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)