ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยางรถบรรทุก” ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 423

การศึกษาดูงาน
 
“กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยางรถบรรทุก”

ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 

-----------------------------

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสรชา หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ได้นำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยาวรถบรรทุก” ณ บริษัท บริดจสโตน จำกัด จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเลือกใช้ยางรถบรรทุกให้เหมาะสมส่งผลให้การขับขี่เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหว่างกันกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน


ผู้แทนบริษัท บริดจสโตน จำกัด ได้นำผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยายถึงการเลือกใช้ยางที่เหมาะสม การชมการหล่อดอกยางรถบรรทุกและรถโดยสารที่ปัจจุบันสามารถนำยางเก่ามาหล่อดอกยางใหม่ได้เพื่อลดต้นทุนการประกอบการซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพยางหล่อดอก รวมถึงการพาเข้าชมสนามทดสอบสมรรถนะยางที่มีการจำลองถนนในประเทศไทยหลายรูปแบบเพื่อใช้ทดสอบยางในแต่ละรุ่นซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการขนส่งในการพัฒนายกระดับการให้บริการจัดการการขนส่งให้ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

-----------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


Share :การศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยางรถบรรทุก” ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี
14 ก.ย. 2565

การศึกษาดูงาน
 
“กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยางรถบรรทุก”

ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 

-----------------------------

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสรชา หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ได้นำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยาวรถบรรทุก” ณ บริษัท บริดจสโตน จำกัด จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเลือกใช้ยางรถบรรทุกให้เหมาะสมส่งผลให้การขับขี่เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหว่างกันกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน


ผู้แทนบริษัท บริดจสโตน จำกัด ได้นำผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยายถึงการเลือกใช้ยางที่เหมาะสม การชมการหล่อดอกยางรถบรรทุกและรถโดยสารที่ปัจจุบันสามารถนำยางเก่ามาหล่อดอกยางใหม่ได้เพื่อลดต้นทุนการประกอบการซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพยางหล่อดอก รวมถึงการพาเข้าชมสนามทดสอบสมรรถนะยางที่มีการจำลองถนนในประเทศไทยหลายรูปแบบเพื่อใช้ทดสอบยางในแต่ละรุ่นซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการขนส่งในการพัฒนายกระดับการให้บริการจัดการการขนส่งให้ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

-----------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

   
Share :