ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q COLD CHAIN) 10 มี.ค. 2564


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 223

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร

แบบควบคุมอุณหภูมิ (COLD CHAIN)

 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งสินค้า (สนค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวันพุธ สุดใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิและรายละเอียดมาตรฐาน Q Cold Chain ในกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินมีมาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วยหน่วยตรวจประเมินอิสระ (Inspection Body) ของมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Cold Chain ให้มีความพร้อมและสามารถตรวจประเมินมาตรฐาน Q Cold Chain ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

----------------------------------

ภาพบรรยากาศ

----------------------------------

ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่ (*สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ)

1. PPT เอกสารประกอบการอบรมมาตรฐานฯ Q Cold Chain

สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ 10 มี.ค. 2564 คลิก!

2. กำหนดการอบรมฯ 10 มี.ค. 2564 คลิก!

----------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์หน้านี้

https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?IsPopup=1&id=200


Share :การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q COLD CHAIN) 10 มี.ค. 2564
8 มี.ค. 2564

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร

แบบควบคุมอุณหภูมิ (COLD CHAIN)

 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งสินค้า (สนค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวันพุธ สุดใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิและรายละเอียดมาตรฐาน Q Cold Chain ในกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินมีมาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วยหน่วยตรวจประเมินอิสระ (Inspection Body) ของมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Cold Chain ให้มีความพร้อมและสามารถตรวจประเมินมาตรฐาน Q Cold Chain ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

----------------------------------

ภาพบรรยากาศ

----------------------------------

ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่ (*สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ)

1. PPT เอกสารประกอบการอบรมมาตรฐานฯ Q Cold Chain

สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ 10 มี.ค. 2564 คลิก!

2. กำหนดการอบรมฯ 10 มี.ค. 2564 คลิก!

----------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์หน้านี้

https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?IsPopup=1&id=200

   
Share :