ข่าวประชาสัมพันธ์

การขนส่งโดยสารและสินค้า ใน สปป.ลาว ในระยะป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 162

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ออกเอกสารแปล 
เรื่อง การขนส่งโดยสารและสินค้า ในสปป.ลาว ในระยะป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด-19

เพื่อให้การขนส่งโดยสารและสินค้า สามารถทำการบริการสังคมที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกแจ้งการ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางบก ดังนี้ตามข้อที่ 5 อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ผ่านแดน และนำเข้าเพื่อส่งออก โดยให้ปฏิบัติมาตรการดังนี้

1. สำหรับรถขนส่งสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค และนำเข้าทั่วไป ต้องส่งสินค้าลงจุดเปลี่ยนถ่ายที่เจ้าหน้าที่กำหนดในด่านชายแดนฝั่ง สปป.ลาว หลังจากเอาสินค้าลงแล้วให้เดินทางกลับทันที

2. สำหรับรถขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าของเหลว สินค้าอันตราย สินค้าเกษตรกรรมที่เสียเร็ว วัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามนโยบายของรัฐบาล และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตเพื่อรับใช้โครงการของรัฐบาล เครื่องช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายหรือมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเปลี่ยนถ่าย อนุญาตให้รถขนส่งของต่างประเทศขนส่งไปถึงปลายทางได้ หลังจากมีการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้วให้เดินทางกลับทันที และต้องมีหนังสือรับรองด้านความปลอดภัยโควิด-19 กับคณะเฉพาะกิจประจำด่านสากล 

3.  รถขนส่งสินค้าผ่านแดนของ สปป.ลาว เพื่อขนส่งไปยังประเทศที่สาม ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้าของ สปป.ลาว ในจุดเปลี่ยนถ่ายขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กำหนด และให้รถขนส่งของ สปป.ลาว ที่เป็นคู่สัญญาขนส่งต่อไปยังด่านชายแดนขาออก

4. ในระยะการแพร่ระบาดของโควิด-19 อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทขนส่งของ สปป.ลาว สามารถเข้ามารับสินค้าใน สปป.ลาว เพื่อส่งออกได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้ประกอบการและคนขับรถ

ผู้ประกอบการขนส่ง
1. ผู้ประกอบการขนส่งต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องขับรถและตู้บรรจุสินค้าก่อนการบรรจุสินค้าขึ้นรถขนส่งในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกการตรวจความพร้อมทางร่างกายของคนขับประจำวันด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีมาตรการในการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน

2. แนะนำพนักงานทุกคนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ และให้ติดตั้งจุดล้างมือให้ลูกค้า คนขับรถรวมทั้งพนักงานตามจุดต่างๆของสำนักงาน

สำหรับคนขับรถขนส่ง
1. ต้องมีใบขับขี่ บัตรประชาชน และเอกสารประจำรถตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตามท้องถนน

2. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในเวลาการปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทาง

3. บันทึกการเดินทาง (Timeline) และวัดอุณหภูมิของตนเองในแต่ละวัน

4. หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป

5. สำหรับรถขนส่งสินค้าต่างประเทศ อนุญาตให้มีคนขับรถ 1 คน ต่อ 1 คันเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม และต้องมีหนังสือรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลลบ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง และสามารถใช้ได้ภายใน 7 วัน ถ้าหากเกินต้องได้ตรวจช้ำ


ให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้เป็นเอกภาพทั่วประเทศ นอกจากแจ้งการฉบับนี้แล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะเฉพาะกิจนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงกำหนดอย่างเข้มงวด


ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบ   คลิกที่นี่

Share :การขนส่งโดยสารและสินค้า ใน สปป.ลาว ในระยะป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
27 พ.ค. 2564

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ออกเอกสารแปล 
เรื่อง การขนส่งโดยสารและสินค้า ในสปป.ลาว ในระยะป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด-19

เพื่อให้การขนส่งโดยสารและสินค้า สามารถทำการบริการสังคมที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกแจ้งการ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางบก ดังนี้ตามข้อที่ 5 อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ผ่านแดน และนำเข้าเพื่อส่งออก โดยให้ปฏิบัติมาตรการดังนี้

1. สำหรับรถขนส่งสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค และนำเข้าทั่วไป ต้องส่งสินค้าลงจุดเปลี่ยนถ่ายที่เจ้าหน้าที่กำหนดในด่านชายแดนฝั่ง สปป.ลาว หลังจากเอาสินค้าลงแล้วให้เดินทางกลับทันที

2. สำหรับรถขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าของเหลว สินค้าอันตราย สินค้าเกษตรกรรมที่เสียเร็ว วัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามนโยบายของรัฐบาล และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตเพื่อรับใช้โครงการของรัฐบาล เครื่องช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายหรือมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเปลี่ยนถ่าย อนุญาตให้รถขนส่งของต่างประเทศขนส่งไปถึงปลายทางได้ หลังจากมีการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้วให้เดินทางกลับทันที และต้องมีหนังสือรับรองด้านความปลอดภัยโควิด-19 กับคณะเฉพาะกิจประจำด่านสากล 

3.  รถขนส่งสินค้าผ่านแดนของ สปป.ลาว เพื่อขนส่งไปยังประเทศที่สาม ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้าของ สปป.ลาว ในจุดเปลี่ยนถ่ายขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กำหนด และให้รถขนส่งของ สปป.ลาว ที่เป็นคู่สัญญาขนส่งต่อไปยังด่านชายแดนขาออก

4. ในระยะการแพร่ระบาดของโควิด-19 อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทขนส่งของ สปป.ลาว สามารถเข้ามารับสินค้าใน สปป.ลาว เพื่อส่งออกได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้ประกอบการและคนขับรถ

ผู้ประกอบการขนส่ง
1. ผู้ประกอบการขนส่งต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องขับรถและตู้บรรจุสินค้าก่อนการบรรจุสินค้าขึ้นรถขนส่งในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกการตรวจความพร้อมทางร่างกายของคนขับประจำวันด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีมาตรการในการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน

2. แนะนำพนักงานทุกคนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ และให้ติดตั้งจุดล้างมือให้ลูกค้า คนขับรถรวมทั้งพนักงานตามจุดต่างๆของสำนักงาน

สำหรับคนขับรถขนส่ง
1. ต้องมีใบขับขี่ บัตรประชาชน และเอกสารประจำรถตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตามท้องถนน

2. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในเวลาการปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทาง

3. บันทึกการเดินทาง (Timeline) และวัดอุณหภูมิของตนเองในแต่ละวัน

4. หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป

5. สำหรับรถขนส่งสินค้าต่างประเทศ อนุญาตให้มีคนขับรถ 1 คน ต่อ 1 คันเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม และต้องมีหนังสือรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลลบ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง และสามารถใช้ได้ภายใน 7 วัน ถ้าหากเกินต้องได้ตรวจช้ำ


ให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้เป็นเอกภาพทั่วประเทศ นอกจากแจ้งการฉบับนี้แล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะเฉพาะกิจนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงกำหนดอย่างเข้มงวด


ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบ   คลิกที่นี่
   
Share :