ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ประจำปี พ.ศ.2564


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 85

------เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564-----
 ณ โรงเแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก (กพค.) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร
 "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
 
(Q Mark) ประจำปี พ.ศ. 2564"
 โดยมีท่านยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark ที่มีความรู้และศักยภาพในการทำหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยมีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากหน่วยตรวจประเมิน สมาคมชมรมด้านการขนส่งสินค้า สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมทั้งสิ้น 100 ราย

ทั้งนี้ ภายใต้การอบรมดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้
 เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนดของมาตรฐาน Q Mark
 เทคนิค/แนวทางการตรวจประเมิน ข้อมูลความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับจากการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark
 โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ 

อีกทั้งยังมีการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) อีกด้วยชมภาพบรรยายกาศเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"


Share :ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ประจำปี พ.ศ.2564
1 เม.ย. 2564

------เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564-----
 ณ โรงเแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก (กพค.) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร
 "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
 
(Q Mark) ประจำปี พ.ศ. 2564"
 โดยมีท่านยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark ที่มีความรู้และศักยภาพในการทำหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยมีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากหน่วยตรวจประเมิน สมาคมชมรมด้านการขนส่งสินค้า สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมทั้งสิ้น 100 ราย

ทั้งนี้ ภายใต้การอบรมดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้
 เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนดของมาตรฐาน Q Mark
 เทคนิค/แนวทางการตรวจประเมิน ข้อมูลความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับจากการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark
 โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ 

อีกทั้งยังมีการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) อีกด้วยชมภาพบรรยายกาศเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

   
Share :