ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด และขอหลักฐานบัตรประชาชน


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 192

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด และขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน  ผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์

          ตามที่รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศจึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนประกอบการโลจิสติกส์มากกว่า 24,000 บริษัท และพบว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากการขนส่งโลจิสติกส์ลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการกระทำของพนักงาน หรือพนักงานรู้เห็น หรือเกิดจากการตรวจสอบไม่พบ ทำให้เป็นจุดอ่อนให้กับกลุ่มก่อการร้าย และผู้มีอิทธิพลใช้เป็นช่องทางในการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การซื้อขายอาวุธสงคราม การขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

          ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ โต๊ะผู้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และจัดทำป้ายกรุณาถอดหมวกทุกชนิดก่อนเข้ามาติดต่อ, ห้ามสวมแว่นตาดำ และแว่นกันแดด เพื่อให้กล้องสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน

2. ให้ขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝาก/ผู้รับสิ่งของหรือผู้รับแทน และเก็บหลักฐานไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
 จากท่านผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด และขอหลักฐานบัตรประชาชน
22 ก.พ. 2562

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด และขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน  ผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์

          ตามที่รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศจึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนประกอบการโลจิสติกส์มากกว่า 24,000 บริษัท และพบว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากการขนส่งโลจิสติกส์ลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการกระทำของพนักงาน หรือพนักงานรู้เห็น หรือเกิดจากการตรวจสอบไม่พบ ทำให้เป็นจุดอ่อนให้กับกลุ่มก่อการร้าย และผู้มีอิทธิพลใช้เป็นช่องทางในการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การซื้อขายอาวุธสงคราม การขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

          ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ โต๊ะผู้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และจัดทำป้ายกรุณาถอดหมวกทุกชนิดก่อนเข้ามาติดต่อ, ห้ามสวมแว่นตาดำ และแว่นกันแดด เพื่อให้กล้องสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน

2. ให้ขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝาก/ผู้รับสิ่งของหรือผู้รับแทน และเก็บหลักฐานไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
 จากท่านผู้ประกอบการธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

   
Share :