ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 269

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจ        สอบค่าควันดำของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์       หรือสิ่งของ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ

                    2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ลงวันที่ 30           มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ

         ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การเผาสิ่งของในที่โล่ง การก่อสร้าง และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษดังกล่าวร่วมกันทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อบรรเทาการก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศให้มีปริมาณที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ทำการขนส่ง ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

           กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และ          ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
5 ก.พ. 2562

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจ        สอบค่าควันดำของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์       หรือสิ่งของ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ

                    2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ลงวันที่ 30           มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ

         ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การเผาสิ่งของในที่โล่ง การก่อสร้าง และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษดังกล่าวร่วมกันทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อบรรเทาการก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศให้มีปริมาณที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ทำการขนส่ง ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

           กรมการขนส่งทางบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และ          ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   
Share :