ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 2120

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

          ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ยกร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย แล้วเสร็จ ตามเอกสารแนบจำนวน 20 แผ่น และได้มีหนังสือที่ คค 0419.3/1414 ถึงผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อขอรับความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ตามเอกสารแนบ จึงขอความร่วมมือท่าน ส่งต่อข้อมูลให้แก่สมาชิก และไม่ใช่สมาชิกสมาคม ในการแสดงความคิดเห็น โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มตามแบบแสดงความคิดเห็นทางโทรสาร 02 271 8617-18 หรือแสกน QR Code ที่ http://gg.gg/adr-opinion โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นไปยังกลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561


Share :ขอรับความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย
2 ต.ค. 2561

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

          ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ยกร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย แล้วเสร็จ ตามเอกสารแนบจำนวน 20 แผ่น และได้มีหนังสือที่ คค 0419.3/1414 ถึงผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อขอรับความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ตามเอกสารแนบ จึงขอความร่วมมือท่าน ส่งต่อข้อมูลให้แก่สมาชิก และไม่ใช่สมาชิกสมาคม ในการแสดงความคิดเห็น โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มตามแบบแสดงความคิดเห็นทางโทรสาร 02 271 8617-18 หรือแสกน QR Code ที่ http://gg.gg/adr-opinion โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นไปยังกลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

   
Share :