ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 32075

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง

การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ

หรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(ประกาศ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก<<

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก <<


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑
11 ก.ย. 2561

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง

การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ

หรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(ประกาศ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก<<

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก <<

   
Share :