ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ DLT E-Transport License


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 182

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่จะขอใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกผ่านระบบ
DLT E - Transport Lie สามารถยื่นคำขอฯได้ที่เว็ปไซต์ >>>> https://etl.dlt.go.th/

ไฟล์ Checklist เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาต
Checklistเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตใหม่หรือต่ออายุ.pdf

ไฟล์คำขออนุญาตและไฟล์คำขอต่ออายุประกอบการ
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง.pdf 
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล.pdf 

 เอกสารประกอบการยื่นคำขอพร้อมตัวอย่าง

แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง.pdf 
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์.pdf 
เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน.pdf 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ.pdf 
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่.pdf 
หนังสือชี้แจงสถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ(กรณีจอดรถนอกพื้นที่จังหวัดสำนักงานใหญ่).pdf 
แบบฟอร์มแผนดำเนินการในการประกอบการขนส่ง.pdf 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า
 โทร  : 0 2271 8491   Email: 70transport@dlt.mail.go.th 


Share :ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ DLT E-Transport License
13 พ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่จะขอใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกผ่านระบบ
DLT E - Transport Lie สามารถยื่นคำขอฯได้ที่เว็ปไซต์ >>>> https://etl.dlt.go.th/

ไฟล์ Checklist เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาต
Checklistเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตใหม่หรือต่ออายุ.pdf

ไฟล์คำขออนุญาตและไฟล์คำขอต่ออายุประกอบการ
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง.pdf 
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล.pdf 

 เอกสารประกอบการยื่นคำขอพร้อมตัวอย่าง

แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง.pdf 
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์.pdf 
เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน.pdf 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ.pdf 
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่.pdf 
หนังสือชี้แจงสถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ(กรณีจอดรถนอกพื้นที่จังหวัดสำนักงานใหญ่).pdf 
แบบฟอร์มแผนดำเนินการในการประกอบการขนส่ง.pdf 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า
 โทร  : 0 2271 8491   Email: 70transport@dlt.mail.go.th 


   
Share :