ข่าวประชาสัมพันธ์

อุปกรณ์ป้องกันการชนด้านข้างและด้านท้ายรถบรรทุก (ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะฯ พ.ศ. 2566)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 627

                          ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.2566 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 229 ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

                        กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ที่มีน้ำหนักรถบรรทุกรวมกันเกินกว่า 3,500 กิโลกรัม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการมีช่องว่างใต้ท้องรถ ดังนี้
                       1.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะไม่ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 แต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่
                      2.การตรวจสภาพรถเพื่อจดทะเบียน ต้องมีหนังสือรับรองว่ามีรายละเอียดตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบหรือเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกและการติดตั้งมีความมั่นคงแข็งแรงจากผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ผลิตรถ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ หรือวิศวกรเครื่องกล โดยข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลของผู้รับรองและรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายตามตัวอย่างเอกสารแนบ ทั้งนี้ รถที่ได้รับความเห็นชอบเป็นแบบรถหรือแบบคัสซีรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายไว้แล้ว ไม่ต้องมีหนังสือรับรองรายละเอียดและการติดตั้งดังกล่าว
                     3.แบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบหรือแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งบก สามารถตรวจสอบได้ที่ https://aeb.dlt.go.th/th/lpd-rupd  โดยนายช่างตรวจสภาพรถต้องตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามรูปภาพดังต่อไปนี้


ที่มา : สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8609

ลิงค์ https://aeb.dlt.go.th/th/lpd-rupd/53986


Share :อุปกรณ์ป้องกันการชนด้านข้างและด้านท้ายรถบรรทุก (ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะฯ พ.ศ. 2566)
3 พ.ย. 2566

                          ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.2566 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 229 ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

                        กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ที่มีน้ำหนักรถบรรทุกรวมกันเกินกว่า 3,500 กิโลกรัม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการมีช่องว่างใต้ท้องรถ ดังนี้
                       1.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะไม่ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 แต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่
                      2.การตรวจสภาพรถเพื่อจดทะเบียน ต้องมีหนังสือรับรองว่ามีรายละเอียดตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบหรือเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกและการติดตั้งมีความมั่นคงแข็งแรงจากผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ผลิตรถ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ หรือวิศวกรเครื่องกล โดยข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลของผู้รับรองและรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายตามตัวอย่างเอกสารแนบ ทั้งนี้ รถที่ได้รับความเห็นชอบเป็นแบบรถหรือแบบคัสซีรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายไว้แล้ว ไม่ต้องมีหนังสือรับรองรายละเอียดและการติดตั้งดังกล่าว
                     3.แบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบหรือแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งบก สามารถตรวจสอบได้ที่ https://aeb.dlt.go.th/th/lpd-rupd  โดยนายช่างตรวจสภาพรถต้องตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามรูปภาพดังต่อไปนี้


ที่มา : สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8609

ลิงค์ https://aeb.dlt.go.th/th/lpd-rupd/53986

   
Share :