ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมเจ้าท่า ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1594

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย

ตามที่ ปรากฏว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐและบริษัทผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหลายแห่งได้ยื่นหนังสือเพื่อขอตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ กรณีการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงกรณีที่ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ก่อให้เกิดภาระและปริมาณงานที่มาก ทั้งในส่วนของผู้ยื่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

กรมเจ้าท่า ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 

กรณีที่ต้องมาแจ้งต่อกรมเจ้าท่า

1) กรณีสินค้าบรรทุกมาโดยเรือสัญชาติไทยในเส้นทางบังคับตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ต้องทำการแจ้งการสั่งหรือนำเข้าซึ่งของนั้น ก่อนวันนำของบรรลุลงเรือไทย ตามแบบ พว.จ.1 พร้อมเอกสารหลักฐานต่อกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทย (ฉบับที่ 3)

กรณีที่ไม่ต้องมายื่นขอตรวจสอบต่อกรมเจ้าท่า

เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

2)  กรณีสินค้าบรรทุกลงเรือมาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ก่อนที่คู่สัญญาจะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบวันที่ของบรรทุกลงเรือจากใบตราส่ง (Bill of landing) และตรวจสอบวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจากเอกสารประกาศชนะการเสนอราคา

3) กรณีสินค้าบรรทุกลงเรือมาจากเส้นทางเดินเรืออื่นซึี่งไม่อยู่ในเส้นทางบังคับ หน่วยงานของรัฐสามารถสอบเส้นทางการบรรทุกสินค้าจากเอกสารใบตราส่ง (Bill of landing) เว้นแต่มีการถ่ายลำเรือในเส้นทางบังคับจะต้องมายื่นขอชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นรายกรณีไป

จึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (ด้านล่าง)
------------------------

กองกำกับการพาณิชยนาวี

โทร. 0 2233 1311 - 8 ต่อ 403


Share :กรมเจ้าท่า ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย
22 ส.ค. 2566

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย

ตามที่ ปรากฏว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐและบริษัทผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหลายแห่งได้ยื่นหนังสือเพื่อขอตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ กรณีการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงกรณีที่ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ก่อให้เกิดภาระและปริมาณงานที่มาก ทั้งในส่วนของผู้ยื่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

กรมเจ้าท่า ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 

กรณีที่ต้องมาแจ้งต่อกรมเจ้าท่า

1) กรณีสินค้าบรรทุกมาโดยเรือสัญชาติไทยในเส้นทางบังคับตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ต้องทำการแจ้งการสั่งหรือนำเข้าซึ่งของนั้น ก่อนวันนำของบรรลุลงเรือไทย ตามแบบ พว.จ.1 พร้อมเอกสารหลักฐานต่อกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทย (ฉบับที่ 3)

กรณีที่ไม่ต้องมายื่นขอตรวจสอบต่อกรมเจ้าท่า

เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

2)  กรณีสินค้าบรรทุกลงเรือมาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ก่อนที่คู่สัญญาจะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบวันที่ของบรรทุกลงเรือจากใบตราส่ง (Bill of landing) และตรวจสอบวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจากเอกสารประกาศชนะการเสนอราคา

3) กรณีสินค้าบรรทุกลงเรือมาจากเส้นทางเดินเรืออื่นซึี่งไม่อยู่ในเส้นทางบังคับ หน่วยงานของรัฐสามารถสอบเส้นทางการบรรทุกสินค้าจากเอกสารใบตราส่ง (Bill of landing) เว้นแต่มีการถ่ายลำเรือในเส้นทางบังคับจะต้องมายื่นขอชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นรายกรณีไป

จึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (ด้านล่าง)
------------------------

กองกำกับการพาณิชยนาวี

โทร. 0 2233 1311 - 8 ต่อ 403

   
Share :