ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ประกาศกรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 343

เรียน ผู้ประกอบการ 

          ด้วยได้มีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือกรประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

          ในการนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สมควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามแบบการรับฟังความคิดเห็นที่แนบ และส่งข้อความคิดเห็นดังกล่าว มาที่ E-mail : 70transport@gmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ประกาศกรมการขนส่งทางบก
29 ธ.ค. 2564

เรียน ผู้ประกอบการ 

          ด้วยได้มีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือกรประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

          ในการนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สมควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามแบบการรับฟังความคิดเห็นที่แนบ และส่งข้อความคิดเห็นดังกล่าว มาที่ E-mail : 70transport@gmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง

   
Share :