ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งกรมฯ 859/2564 และ ประกาศกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.39)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 472

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564 ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว กรมฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้


1. ออกคำสั่งที่ 859/2564 เรื่องยกเลิกคำสั่งการบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
และการขนส่งสินค้า ลงวันที่ 30 พ. ย. 2564   
 คลิกเพื่ออ่าน

2. ออกประกาศกรมฯ เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564     คลิกเพื่ออ่านShare :คำสั่งกรมฯ 859/2564 และ ประกาศกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.39)
8 ธ.ค. 2564

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564 ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว กรมฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้


1. ออกคำสั่งที่ 859/2564 เรื่องยกเลิกคำสั่งการบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
และการขนส่งสินค้า ลงวันที่ 30 พ. ย. 2564   
 คลิกเพื่ออ่าน

2. ออกประกาศกรมฯ เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564     คลิกเพื่ออ่าน


   
Share :