ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1848

“ก้าวใหม่ของการขนส่งไทยสถานีขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาภาคการขนส่งไทยในอนาคต”

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาภาคการขนส่งไทย โดยกรมการขนส่งทางบก”ในวันพฤหัสบดีที่28 ตุลาคม 2564เวลา 09.00-12.00 น. การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้า(Truck Terminal Development Plan)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบถึงสถานการณ์การขนส่งไทย ในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใต้ความกดดันของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคหลัง Covid-19 รวมถึงจัดให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และมุมมองของวิทยากรในวงการการขนส่ง ไทยพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง
ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้บริหารกิจการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภาคการขนส่งทางถนนภายในประเทศไทยให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการขนส่งไทยในปัจจุบัน หรือความคาดหวังต่อการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่งของกรมฯ ให้มีการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการขนส่งทางถนนในประเทศไทยยิ่งขึ้น โดยผลจากการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 3 แห่ง ของกรมการขนส่งทางบกต่อไป

ในงานนี้ จะประกอบไปด้วย การบรรยายสรุปผลการศึกษาเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก และเวทีเสวนาในหัวข้อ “สถานีขนส่งสินค้า กับการพัฒนาระบบขนส่งไทย ภายใต้บริบทของยุค Digital และโลกหลัง Covid” โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานและประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจการขนส่งระดับประเทศ และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง รวมถึงเปิดเวทีให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และความคิดเห็นต่อสถานการณ์การขนส่งไทยในปัจจุบัน

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนสถานีขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๒-๓


Share :กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท
28 ต.ค. 2564

“ก้าวใหม่ของการขนส่งไทยสถานีขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาภาคการขนส่งไทยในอนาคต”

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาภาคการขนส่งไทย โดยกรมการขนส่งทางบก”ในวันพฤหัสบดีที่28 ตุลาคม 2564เวลา 09.00-12.00 น. การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้า(Truck Terminal Development Plan)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบถึงสถานการณ์การขนส่งไทย ในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใต้ความกดดันของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคหลัง Covid-19 รวมถึงจัดให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และมุมมองของวิทยากรในวงการการขนส่ง ไทยพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง
ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้บริหารกิจการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภาคการขนส่งทางถนนภายในประเทศไทยให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการขนส่งไทยในปัจจุบัน หรือความคาดหวังต่อการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่งของกรมฯ ให้มีการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการขนส่งทางถนนในประเทศไทยยิ่งขึ้น โดยผลจากการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 3 แห่ง ของกรมการขนส่งทางบกต่อไป

ในงานนี้ จะประกอบไปด้วย การบรรยายสรุปผลการศึกษาเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก และเวทีเสวนาในหัวข้อ “สถานีขนส่งสินค้า กับการพัฒนาระบบขนส่งไทย ภายใต้บริบทของยุค Digital และโลกหลัง Covid” โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานและประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจการขนส่งระดับประเทศ และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง รวมถึงเปิดเวทีให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และความคิดเห็นต่อสถานการณ์การขนส่งไทยในปัจจุบัน

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนสถานีขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๒-๓


   
Share :