งานสัมมนา
(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดงานสัมมนา
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
08:00 น. - 16:00 น.
10 พฤศจิกายน 2563
200 คน (ตอบรับเข้าร่วม 1 คน)
Share :
(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
รายละอียดงานสัมมนา
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
08:00 น. - 16:00 น.
10 พฤศจิกายน 2563
200 คน (ตอบรับเข้าร่วม 1 คน)
Share :