งานสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562

รายละเอียดงานสัมมนา

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. กำหนดการสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงโอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมลล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

                   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


หนังสือเชิญ


กำหนดการ


แผนที่โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   หนังสือเชิญ

 กำหนดการสัมมนา ฯ  (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   แบบตอบรับสัมมนา ฯ (*กรณีไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)

   สถานที่จัดงานสัมมนา ฯ (แผนที่โรงแรมมิราเคิล ฯ)

  PPT ที่ใช้ในการนำเสนอ (รอการอัพเดธหลังงานสัมมนา ฯ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490 (จ.-ศ. เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


QR Code Link นี้

ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
08:30 น. - 15:00 น.
10 พฤษภาคม 2562
300 คน
Share :
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562
รายละอียดงานสัมมนา

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรียน  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. กำหนดการสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงโอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8490 หรืออีเมลล์ develop_dlt@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

                   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

                                      ขอแสดงความนับถือ


หนังสือเชิญ


กำหนดการ


แผนที่โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   หนังสือเชิญ

 กำหนดการสัมมนา ฯ  (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   แบบตอบรับสัมมนา ฯ (*กรณีไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)

   สถานที่จัดงานสัมมนา ฯ (แผนที่โรงแรมมิราเคิล ฯ)

  PPT ที่ใช้ในการนำเสนอ (รอการอัพเดธหลังงานสัมมนา ฯ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490 (จ.-ศ. เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


QR Code Link นี้

ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
08:30 น. - 15:00 น.
10 พฤษภาคม 2562
300 คน
Share :