งานสัมมนา
การเสวนา “UPDATE! สถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร (Cold Chain Logistics) ระหว่างไทย-จีน”

รายละเอียดงานสัมมนา
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
09:00 น. - 12:00 น.
18 กุมภาพันธ์ 2565
200 คน
Share :
การเสวนา “UPDATE! สถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร (Cold Chain Logistics) ระหว่างไทย-จีน”
รายละอียดงานสัมมนา
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
09:00 น. - 12:00 น.
18 กุมภาพันธ์ 2565
200 คน
Share :