รายละเอียดวัตถุอันตราย

        CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge