คลังภาพและวีดีโอ

สัมมนา "ทิศทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของไทยในอนาคต" (พ.11 ต.ค.66)


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 483

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

>> คลิก <<

กรมการขนส่งทางบก เปิดเวทีสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของไทยในอนาคต" เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการดูแลและกำกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย
วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ทิศทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของไทยในอนาคต โดยภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรวมถึงภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการขนส่ง ด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าอันตราย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง นโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการบูรณาการร่วมกันในการยกระดับการกำกับ ดูแลระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยในอนาคต 
นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้าอันตราย ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและมีความจำเป็นต้องใช้เคมีวัตถุเป็นส่วนประกอบในการสร้างผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของการขนส่งสินค้าอันตรายมีเกณฑ์แนวโน้มที่สูงขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าอันตรายก็มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในกระบวนการขนส่งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน หรือ “ข้อกำหนด ADR” โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะมีการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ การอบรมให้กับบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนอันจะเป็นการยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า โดยวันนี้กรมการขนส่งทางบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม“โครงการนำร่องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบรับรองที่ปรึกษาการขนส่งสินค้าอันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย” อันเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคตซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน จำนวน 26 ราย โดยหลักสูตรอบรมดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาและยกระดับความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งสินค้าอันตรายให้มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

--------------

Cr : กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบกShare :สัมมนา "ทิศทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของไทยในอนาคต" (พ.11 ต.ค.66)
16 ต.ค. 2566
ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

>> คลิก <<

กรมการขนส่งทางบก เปิดเวทีสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของไทยในอนาคต" เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการดูแลและกำกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย
วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ทิศทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของไทยในอนาคต โดยภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรวมถึงภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการขนส่ง ด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าอันตราย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง นโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการบูรณาการร่วมกันในการยกระดับการกำกับ ดูแลระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยในอนาคต 
นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้าอันตราย ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและมีความจำเป็นต้องใช้เคมีวัตถุเป็นส่วนประกอบในการสร้างผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของการขนส่งสินค้าอันตรายมีเกณฑ์แนวโน้มที่สูงขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าอันตรายก็มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในกระบวนการขนส่งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน หรือ “ข้อกำหนด ADR” โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะมีการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ การอบรมให้กับบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนอันจะเป็นการยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า โดยวันนี้กรมการขนส่งทางบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม“โครงการนำร่องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบรับรองที่ปรึกษาการขนส่งสินค้าอันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย” อันเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคตซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน จำนวน 26 ราย โดยหลักสูตรอบรมดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาและยกระดับความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งสินค้าอันตรายให้มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

--------------

Cr : กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก


   
Share :