คลังภาพและวีดีโอ

สัมมนา "โอกาส ความท้าทาย และอนาคตขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย" (9 ต.ค. 2566)


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 385

ภาพบรรยกาศภายในงานสัมมนา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   

>>    คลิก <<   

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ฮอลล์ 12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กรมการขนส่งทางบกจัดงานสัมมนา “โอกาส ความท้าทาย และอนาคตการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย” ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการขนส่ง พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนโยบาย และฉากทัศน์ด้านการขนส่งสินค้าของประเทศไทยในอนาคต พร้อมกับได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประจำปี พ.ศ. 2566 
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 79 ของรูปแบบการขนส่งทั้งหมด ทำหน้าที่กระจายสินค้าและทรัพยากรที่สำคัญไปยังทั่วทุกภูมิภาค ช่วยต่อยอดและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของโลก อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน Q Mark และ Q Cold Chain ที่กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก มุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันนี้จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเข้าสู่พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ มาตรฐาน Q Mark และ Q Cold Chain ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในการยกระดับการให้บริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน และจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนน ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม 
ในการยกระดับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยได้พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ 
Q Mark และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีการบริหารจัดการและให้บริการด้านการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้า
ทางถนนระหว่างประเทศในภูมิอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจาก
กรมการขนส่งทางบกแล้ว จำนวนกว่า 411 ราย รถขนส่งสินค้ากว่า 59,396 คันทั่วประเทศ โดยในปี 2566 นี้
มีผู้ประกอบการขนส่งสินด้วยรถบรรทุกรายใหม่ที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ จำนวน 42 ราย ซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าอีกด้วย

-------------------------------

Credit : กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรมการขนส่งทางบก

-------------------------------


Share :สัมมนา "โอกาส ความท้าทาย และอนาคตขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย" (9 ต.ค. 2566)
10 ต.ค. 2566

ภาพบรรยกาศภายในงานสัมมนา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   

>>    คลิก <<   

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ฮอลล์ 12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กรมการขนส่งทางบกจัดงานสัมมนา “โอกาส ความท้าทาย และอนาคตการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย” ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการขนส่ง พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนโยบาย และฉากทัศน์ด้านการขนส่งสินค้าของประเทศไทยในอนาคต พร้อมกับได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประจำปี พ.ศ. 2566 
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 79 ของรูปแบบการขนส่งทั้งหมด ทำหน้าที่กระจายสินค้าและทรัพยากรที่สำคัญไปยังทั่วทุกภูมิภาค ช่วยต่อยอดและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของโลก อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน Q Mark และ Q Cold Chain ที่กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก มุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันนี้จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเข้าสู่พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ มาตรฐาน Q Mark และ Q Cold Chain ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในการยกระดับการให้บริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน และจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนน ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม 
ในการยกระดับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยได้พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ 
Q Mark และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีการบริหารจัดการและให้บริการด้านการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้า
ทางถนนระหว่างประเทศในภูมิอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจาก
กรมการขนส่งทางบกแล้ว จำนวนกว่า 411 ราย รถขนส่งสินค้ากว่า 59,396 คันทั่วประเทศ โดยในปี 2566 นี้
มีผู้ประกอบการขนส่งสินด้วยรถบรรทุกรายใหม่ที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ จำนวน 42 ราย ซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าอีกด้วย

-------------------------------

Credit : กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรมการขนส่งทางบก

-------------------------------

   
Share :