สมัครเข้ารับการทดสอบ (สำหรับบุคคลทั่วไปที่ผ่านการอบรม)
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ * :
ชื่อ * :
สกุล * :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * :
วัน/เดือน/ปีเกิด * :
/ /
แนบรูปของคุณ * :
ไฟล์แนบรองรับ .jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp, เท่านั้น

  

แนบไฟล์บัตรประชาชน * :
ไฟล์แนบรองรับ .jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp, เท่านั้น

  

ข้อมูลการติดต่อ
เลขที่ :
จังหวัด * :
อำเภอ/เขต * :
ตำบล/แขวง * :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ * :
E-mail * :
E-mail สำหรับการแจ้งสถานะเอกสาร


หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม
วันที่อบรม * :
/ /
แนบไฟล์ * :
ไฟล์แนบรองรับ .pdf เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 5120 KB


กำหนดผู้ประกอบการที่รับรอง