สมัครเข้ารับการทดสอบ (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ * :
ชื่อ * :
สกุล * :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * :
วัน/เดือน/ปีเกิด * :
/ /
แนบรูปของคุณ * :
ไฟล์แนบรองรับ .jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp, เท่านั้น

  

แนบไฟล์บัตรประชาชน * :
ไฟล์แนบรองรับ .jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp, เท่านั้น

  

ข้อมูลการติดต่อ
เลขที่ :
จังหวัด * :
อำเภอ/เขต * :
ตำบล/แขวง * :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ * :
E-mail * :
E-mail สำหรับการแจ้งสถานะเอกสาร
ประสบการณ์ทำงาน

ชื่อบริษัท
 
ปี/เดือนที่เริ่มงาน
 
ปี/เดือนที่สิ้นสุด
 
ตำแหน่ง
 
เอกสารรับรอง
การทำงาน
เอกสารการ
จดทะเบียนบริษัท
เพิ่ม/ลบ
 
1.
ไฟล์แนบรองรับ .pdf เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 5120 KB
ไฟล์แนบรองรับ .pdf เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 5120 KB

กำหนดผู้ประกอบการที่รับรอง