เรียกดูรูปใหญ่  

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเสริมสร้างศักยภาพในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณภาพ ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี ซึ่งจะพิจารณาให้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมจำนวนทั้งสิ้น 100 ฉบับ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศตามประกาศดังกล่าว ได้ที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8491 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8521 ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2562 .อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวจะพิจารณาจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เช่น ความน่าเชื่อถือในการประกอบการขนส่ง ความพร้อมของผู้ประกอบการ การบริหารจัดการที่มีการใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, RFID, กล้องติดหน้ารถ เป็นต้น เพื่อช่วยในการบริการจัดการเดินรถและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่มีประวัติและประสบการณ์ในการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการขนส่งระหว่างประเทศไทย-เมียนมา หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จะได้รับการพิจารณาคะแนนเพิ่มเติม เมื่อได้รับใบอนุญาตขนส่งแล้วผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ต้องรักษามาตรฐานการประกอบการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และคำขอได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือhttp://apps.dlt.go.th/ltpcenter/ หรือ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/---------------------------------------- กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานเลขานุการกรมกรมการขนส่งทางบกโทร. 0-2271-8805 - 6Fax. 0-2271-8805