วิดีโอประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการขนส่ง
ลงทะเบียนผู้ประกอบการขนส่ง
รายงานอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน
ค้นหาเส้นทางขนส่งที่สั้นที่สุด
ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการขนส่ง
ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง
วิดีโอสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรถบรรทุกเที่ยวเปล่า
รายงานสถิติประจำวัน
   
 สมาชิกใหม่   0  
 ประกาศสินค้ารอส่ง 0
 ประกาศรถเที่ยวเปล่า 0
 การติดต่อ            0  
แนะนำสมาชิกใหม่
   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


   ที่มา
     
      กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถ  
  บรรทุกให้มีสินค้าขนส่งทั้งขาไปและขากลับ และส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า  
  เพื่อเป็นสื่อกลางในการจับคู่แบบออนไลน์ระหว่างรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่ต้องการจัดส่ง  
         
    วัตถุประสงค์ 
         
     -  เป็นสื่อกลางในการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง กับผู้ใช้บริการขนส่ง  
     -  ลดจำนวนรถบรรทุกเที่ยวเปล่า และลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนส่ง  
     -  ลดการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก  
     -  ลดการใช้เชื้อเพลิงและมลพิษที่เกิดจากรถบรรทุก  
     -  เพิ่มช่องทางบริการและความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าในการเลือกผู้ประกอบการขนส่ง  
     -  ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งในการพัฒนาการประกอบธุรกิจแบบออนไลน์  
         


     
 
 สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900       
โทรศัพท์ 0-2271-8490 , 0-2271-8888 ต่อ 4705,4706 มือถือ 08-3583-6532  
อีเมล์ thaitruckcenter@dlt.go.th, develop_dlt@hotmail.com