ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการดำเนินการ


ขั้นตอนการดำเนินการยืนขอใบรับรองมาตราฐานุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก


ผู้ขอรับรองยื่นคำขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและแบบประเมินตนเอง
หน่วยตรวจประเมินอิสระนัดหมายเข้าตรวจประเมินและ
แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจ
เข้าตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ
สรุปผลการตรวจประเมินแจ้งผลตรวจประเมินมายังกรมการขนส่งทางบก
คณะกรรมการคุณภาพรับรองผล
แจ้งผลการรับรอง Qmark
ประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุ ใบรับรองตามกำหนดระยะเวลา

การขออนุญาตประกอบการขนส่ง
ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
(5 นาที)
รับคำขอตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
(15 นาที)
ตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่ง และข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ที่ขอต่ออายุใบอนุญาต เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การปฏิบัติตามกฏระเบียบว่าด้วย การวางหลักทรัพย์และการชำระภาษีรถ ตรวจสอบสถานที่ประกอบการขนส่ง สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ และตรวจสอบข้อมูล ไปยังผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในสถานที่ เมื่อข้อมูลและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวบรวมข้อมูลและหลักฐาน พิจารณาเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน
(5 นาที)
รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและออกใบเสร็จ
(5 นาที)
จัดทำใบอนุญาตและเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติและลงนาม
(5 นาที)
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติและลงนาม
(1/2 วัน)
ประชาชนได้รับใบอนุญาต
(5 นาที)