ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 143

ในวันที่ 26 เม.ย. 2562 นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและประชาชนจิตอาสาในสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง (พุทธมณฑล คลองหลวง ร่มเกล้า) จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีขนส่งสินค้าให้สวยงาม และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสถานีขนส่งสินค้า สร้างโอกาสและเสริมสร้างการมีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


Share :กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกฯ
26 เม.ย. 2562

ในวันที่ 26 เม.ย. 2562 นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและประชาชนจิตอาสาในสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง (พุทธมณฑล คลองหลวง ร่มเกล้า) จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีขนส่งสินค้าให้สวยงาม และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสถานีขนส่งสินค้า สร้างโอกาสและเสริมสร้างการมีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


   
Share :