ต้นทุนและสถิติการขนส่งสินค้า

ต้นทุนการขนส่งสินค้า

ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) view
ราคาก๊าซ NGV (บาท/กก.) view
คำนวณต้นทุนการส่งสินค้าด้วยตนเอง view
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณต้นทุนการส่งสินค้าด้วยตนเอง view
แบบสำรวจข้อมูลวิเคราะห์ต้องทุนขนส่งรายจังหวัด (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) view

จำนวนรถและปริมาณสินค้าที่เข้า-ออกสถานีขนส่งสินค้า

จำนวนรถและปริมาณสินค้าที่เข้า-ออกสถานี รายวัน view
จำนวนรถและปริมาณสินค้าที่เข้า-ออกสถานี รายเดือน view
จำนวนรถและปริมาณสินค้าที่เข้า-ออกสถานี รายปี view

สถิติการขนส่งสินค้าชายแดน

สถิติการขนส่งสินค้าชายแดน view

สถิติผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q Mark

สถิติมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) view
สถิติจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q Mark รายจังหวัด view
สถิติจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q Mark แยกตามขนาดกิจการ view
สถิติจำนวนรถในบัญชีที่ได้รับการรับรอง Q Mark รายจังหวัด view
สถิติจำนวนรถในบัญชีที่ได้รับการรับรอง Q Mark แยกตามขนาดกิจการ view
สถิติเปรียบเทียบจำนวนผู้ประกอบการและจำนวนรถที่ได้รับการรับรอง Q Mark แยกตามขนาดกิจการ (1) view
สถิติเปรียบเทียบจำนวนผู้ประกอบการและจำนวนรถที่ได้รับการรับรอง Q Mark แยกตามขนาดกิจการ (2) view
สถิติเปรียบเทียบร้อยละผู้ประกอบการและจำนวนรถที่ได้รับการรับรอง Q Mark แยกตามขนาดกิจการ viewข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q mark ที่กรมฯ รับรองผล และ ยังไม่หมดอายุ

สถิติผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ประจำทางขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามรายจังหวัด view
ข้อมูลผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนบุคคลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามรายจังหวัด view
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย view
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง view
ข้อมูลสถิติจำนวนรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย view
ข้อมูลสถิติจำนวนรถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง viewข้อมูลผู้ประกอบการ ณ.วันที่ 03 เม.ย. 2567