ปริมาณการขนส่ง (ตัน – กิโลเมตร) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

ประเภทสินค้าปี พศ./เดือน
256025612562256325642565
พ.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.มิ.ย.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.เม.ย.มิ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.
   ข้าว18,787   5,415,500   1,776,884   20,810   239,316   1,384   1,460   711,160   1,480   926,120   1,009,114   3,653   730   13,838   5,946   1,407   508   6,757   867   1,126   563   146   146   5,631     524   402   1,126  
   ข้าวโพด86,702   8,670   10,747   17,583   1,422,320   185,224   329,028   730   2,363   7,034   5,631   563   563   867   563   1,126   3,379   3,258   2,252   5,416   65,707  
   เคมีภัณฑ์4,918   5,638,710   21,855,200   5,686   1,461  
   เครื่องบริโภคอื่นๆ  
   ซีเมนต์30,552   354,941   162,355   15,593   1,350   7,034   1,189   5,631   1,126   1,126     260   2,815   401  
   น้ำตาล789   40,761   563   1,126   365   260   839     1,047   1,689   4,073   268  
   ปุ๋ย34,692     1,126  
   ผลผลิตเกษตรอื่นๆ1,052   84,462   508  
   มันสำปะหลัง13,117   18,011   14,648  
   ไม้  
   ยางพารา16,961   5,195,950   3,597,365   102,560   232,613   7,766   7,034   1,126   365   1,511  
   ยานพาหนะและเครื่องจักรกล241  
   แร่เชื้อเพลิง58,932   140,684      
   แร่ธาตุ140,684    
   โลหะก่อสร้าง1,126  
   วัสดุก่อสร้าง1,876,380   173  
   สัตว์มีชีวิต2,732,800   674,857   30,785   254    
   สินค้าเบ็ดเตล็ด (โชวห่วย)77,353   1,052  
   หิน ดิน ทราย2,732,800   674,857   30,785   254    
   อ้อย81,472     224,284   31,749   21,103   52,038  
   อาหารสัตว์4,198   1,126  

ย้อนกลับ