ปริมาณการขนส่ง (ตัน) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

ประเภทสินค้าปี พศ./เดือน
256025612562256325642565
พ.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.มิ.ย.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.เม.ย.มิ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.
   ข้าว223   10,000   2,720   200   400   15   20   1,000   10   1,000   1,110   30   10   123   10   2   2   12   2   2   1   2   2   10   5   1   5   2  
   ข้าวโพด200   20   10   60   2,000   200   400   10   21   10   10   1   1   2   1   2   6   4   4   10   100  
   เคมีภัณฑ์130   38,000   30,800   55   12  
   เครื่องบริโภคอื่นๆ800  
   ซีเมนต์120   4,815   270   30   12   10   2   10   2   2   1   3   5   3  
   น้ำตาล30   50   1   2   5   3   5   10   2   3   5   2  
   ปุ๋ย400   3   2  
   ผลผลิตเกษตรอื่นๆ40   100   2  
   มันสำปะหลัง12   30   100  
   ไม้10  
   ยางพารา120   5,000   3,500   530   830   12   10   2   5   9  
   ยานพาหนะและเครื่องจักรกล3  
   แร่เชื้อเพลิง570   200   220   220  
   แร่ธาตุ200   2  
   โลหะก่อสร้าง2  
   วัสดุก่อสร้าง6,000   2  
   สัตว์มีชีวิต2,500   7,478   500   1   1  
   สินค้าเบ็ดเตล็ด (โชวห่วย)530   40  
   หิน ดิน ทราย2,500   7,478   500   1   1  
   อ้อย320   100   1,030   50   30   600  
   อาหารสัตว์20   2  

ย้อนกลับ